Mozzarella Stix

6 pieces. Served with tomato sauce.

    $9.99